அஞ்சலி -கண்ணீர் அஞ்சலி : சுன்னாகம் மயிலணி ஸ்ரீமதி ஜெகதாம்பிகை குகதாஸசர்மா அவர்கள் .

கண்ணீர் அஞ்சலி :
சுன்னாகம் மயிலணி ஸ்ரீமதி ஜெகதாம்பிகை குகதாஸசர்மா அவர்கள் இறைவனடி சேர்ந்த
தகவல் அறிந்தோம் .
அன்னாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய சுன்னாகம் ஸ்ரீகதிரமலைச் சிவன் பாதம்பணிந்து அமரரின் குடும்பத்தினருக்கு
அனுதாபங்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.
ஓம் சாந்தி
MHC தலைமையகம் சுன்னாகம் .
அஞ்சலி -கண்ணீர் அஞ்சலி : சுன்னாகம் மயிலணி ஸ்ரீமதி ஜெகதாம்பிகை குகதாஸசர்மா அவர்கள் .
Scroll to top