பிரம்மஸ்ரீ ஞானாசுதன் ஸ்ரீமதி சத்யா தம்பதிகளின் அன்புமகன் கிருஷே சர்மாவுக்கு உபநயனம்

MIHஉபநயன வாழ்த்து
பரிஸ் பிரம்மஸ்ரீ ஞானாசுதன் ஸ்ரீமதி சத்யா தம்பதிகளின் அன்புமகன் கிருஷே சர்மாவுக்கு சர்வதேசநிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் சார்பில் நல்

வாழ்த்துக்கள்

உரித்தாகுக.

நா,சோமாஸ்கந்தக்குருக்கள்
நா,சர்வேஸ்வரக்குருக்கள்
MIH தலைமையகம் சுன்னாகம்
பிரம்மஸ்ரீ ஞானாசுதன் ஸ்ரீமதி சத்யா தம்பதிகளின் அன்புமகன் கிருஷே சர்மாவுக்கு உபநயனம்
Scroll to top