இதில் உள்ள மந்திரத்தை சொல்லி தேவியை வழிபடுங்கள்!

இன்றைய சிந்தனை:

“எந்த தேவியானவள் எல்லா தேவதைகளிடத்திலும் சக்தி ரூபமாக விளங்குகிறாளோ அந்த தேவிக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்’ என்று தேவி மாகாத்மியத் தில் சொல்லப்பட்ட கீழுள்ள சுலோகத்தை ஜெபிப்போம்.

யாதேவீ ஸர்வ பூதேஷீ சக்திரூபணே ஸம்ஸ்த்திதா/
நமஸ்தஸ்ய நமஸ்தஸ்ய நமஸ்தஸ்ய நமோ நம//

இதில் உள்ள மந்திரத்தை சொல்லி தேவியை வழிபடுங்கள்!
Scroll to top