மனிதனின் பிரார்த்தனைகள்!

அறிந்து கொள்வோம் நண்பர்களே:

உக்ரரத சாந்தி (60 ஆண்டுகளாக ஆரம்ப),
சஷ்டியப்தபூர்த்தி (60 ஆண்டுகள் நிறைவு),
பீமரத சாந்தி (70 வது பிறந்தநாள்),
விஜயரத சாந்தி (75 பிறந்தநாள்) மற்றும்
சதாபிஷேகம் (80 வது பிறந்தநாள்),
ரௌத்ரி சாந்தி (85 வது பிறந்தநாள்),
காலா ஸ்வரூப ஷௌரி சாந்தி (90 வது பிறந்தநாள்),
த்ரயம்பக மஹாரத சாந்தி (95 வது பிறந்தநாள்) ,
மஹாமிருத்யுஞ்ஜய மஹா சாந்தி (100 வது பிறந்தநாள்),

மனிதனின் பிரார்த்தனைகள்!
Scroll to top