சாந்திகள், தெய்வ பிரார்த்தனைகள்.

1. பீம சாந்தி = 55ஆவது வயது ஆரம்பம்.
2. உக்ரரத சாந்தி = 60ஆவது வயது ஆரம்பம்,
3. ஷஷ்டிமாப்த பூர்த்தி சாந்தி = 61ஆவது வயது ஆரம்பம்.
4. பீமரத சாந்தி = 70ஆவது வயது ஆரம்பம்.
5. ரத சாந்தி = 72ஆவது வயது ஆரம்பம். 
6. விஜய சாந்தி = 78ஆவது வயது ஆரம்பம்.
7. சதாபிஷேகம் = 80 வருஷம் 8 மாதம் முடிந்து உத்தராயண சுக்லபக்ஷம் நல்லநாளில்.
8. ப்ரபௌத்ர ஜனன சாந்தி (கனகாபிஷேகம்) = பௌத்ரனுக்கு புத்ரன் பிறந்தால்.
9. ம்ருத்யுஞ்ஜய சாந்தி = 85ஆவது முதல் 90க்குள்.
10. பூர்ணாபிஷேகம் = 100ஆவது வயதில் சுபதினத்தில்.

சாந்திகள், தெய்வ பிரார்த்தனைகள்.
Scroll to top