பிள்ளையாருக்குத் திருமணம் ஆகிவிட்டதாயும்......... Print E-mail
Written by Dr. Somash   

 

நண்பர்களே, இது ஓர் அருமையான விடயம் அறிந்து கொள்ளுங்கள்!

பிள்ளையாருக்குத் திருமணம் ஆகிவிட்டதாயும் அந்த மனைவியர் பெயர் சித்தி, புத்தி என்றும் சொல்லுவதுண்டு. நமக்கு என்ன தேவை, நல்ல புத்தியும், அதனால் விளையும் சித்தியும். ஆகப் பிள்ளையாரை வணங்கினால் இவை கிடை க்கும் என்பது கண்கூடு.
அந்த மனைவியரின் பிள்ளைகள் சுபன், லாபன் என்ற பெய ரிலும், அவர்களின் சகோதரிக்கு சந்தோஷி என்ற பெயரும் உண்டு. சுபன் என்றாலே நமக்கு சுபத்தை அள்ளிக் கொடுக்கக் கூடியவன். லாபத்தைத் தரக் கூடியவன். அதனால் விளையும் சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கக் கூடியவர்.
ஆகப் பிள்ளையார் ஒருத்தரால் நமக்கு சித்தி, புத்தி கிடைப்பதோடு அதனால் விளையும் சுபம், லாபம், சந்தோஷம் ஆகியவையும் கிடைக்கும் என்பது கண் கூடு.

Panchadcharan