கோயில் சுவர்களில் வெள்ளை, Print E-mail
Written by Dr. Somash   

கோயில் சுவர்களில் வெள்ளை, காவி வர்ணம் இருப்பதன் நோக்கம் என்ன?

வெண்மை தூய்மையின் சின்னம். காவி தியாகத்தின் அடையாளம். கல்வி கற்பவன் தூய உள்ளத்தோடு ஒழுக்கமாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக சரஸ்வதி வெண் தாமரையிலு<ம், செம்மையான(நேர்மை) வழியில் பொருள் தேட வேண்டும் என்பதற்காக திருமகள் செந்தாமரையிலும் இருப்பதையும் பார்க்கலாம். பக்திக்கு தூய்மையும், நேர்மையும் அவசியம் என்பதே இந்த இரு வேறு வர்ணங்கள் அடிப்பதன் நோக்கம். . இப்பண்புகளை நம்மிடம் வளரச் செய்யும் இடமாக கோயில்கள் திகழ்கின்றன.