வேழ முகம் Print E-mail
Written by Dr. Somash   

கணபதி துணை

வேழ முகம்
வேழமுகத்து விநாயகனைத் தொழ வாழ்வு மிகுத்து வரும்
வெற்றி மிகுத்து வேலவனைத் தொழ புத்தி மிகுத்து வரும்
வெள்ளைக் கொம்பன் விநயகனைத் தொழ துள்ளி ஒடும்
தொடர்ந்த வினைகள்
அப்ப முப்பழம் அமுது செய்தருளிய தொப்பையப்பனைத்
தொழ வினையறுமே

அல்லல்போம் வல்வினைபோம் அன்னை வயிற்றிற் பிறந்த
தொல்லைபோம் போகாத் துயரம்போம், நல்ல
குணமதிக மாமருணைக் கோபுரத்துள் மேவும்
கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்.

-விவேக சிந்தாமணி-