'Kannika Dhanam'' Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 13:46

நண்பர்களே, பிராமண விவாஹத்தில் ''கன்னிகாதானம்'' என்று ஓர் பிரதான நிகழ்ச்சி. அதை ஆங்கிலத்தில் பார்போம்.

''Kannika Dhanam''

The bride sits on the lap of her father. Her hands are lifted upward and placed on the upward turned hands of the groom. Auspicious items like a coconut, betel leaves, and nuts are placed on the hands of the bride.

On the bride's head, a ring made of Darbha of Kusa grass is placed. And over it is placed a yoke. The gold Mangal Sutra or Thali is placed on the aperture of the yoke, and water is poured though the aperture.

The symbolism of the yoke is drawn out of ancient rural life where the only mode of transport for households was the bullock cart. It is supposed to signify that just as a bullock cart cannot run with just one bull; the marriage needs both the bride and groom. Both of them have to face their responsibilities together.The Vedic concept underlying this ritual is figuratively that in her infancy Soma givers her coolness of the moon. In the next stage of life the Gandharvas gave her playfulness and beauty. And when she becomes a maiden Agni gave her passions.

A new sari, exclusive for the occasion, called the koorai is chosen. The colour of the koorai is 'Arraku' i.e. red, the colour associated with Shakti. This sari is draped around the bride by the sister of the bridegroom, signifying her welcome to the bride. A belt made of reed grass is then tied around the bride's waist. Thanksgiving Vedic hymns follow, to the celestial caretakers of her childhood, the deities of Soma, Gandharva and Agni. Having attained nubility, the girl is now free to be given over to the care of the human—her man.

The bridegroom returns his assurance to the bride's father saying three times that he shall remain forever her companion in joy and sorrow, in this life and life after. on behalf of MIH -prepared by Panchadcharan Swaminathasarma

 
கோபுரங்கள் கூம்பு வடிவத்தில் ஏன் அமைக்கப் பட்டு இருக்கின்றன? Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 13:58

தெரிந்து கொள்வோம், நண்பர்களே:

கோபுரங்கள் கூம்பு வடிவத்தில் ஏன் அமைக்கப் பட்டு இருக்கின்றன? விண்ணில் விரவிக் கிடக்கும் நல் அலைகள் கோபுரத்தின் முக்கோண பரிமாண வடிவில் பட்டு , அங்கேயே சுழன்று கொண்டு இருக்கும்படி செய்வதற்காக , திட்டமிட்டே கோபுரங்கள் இந்த வடிவில் அமைக்கப் படுகின்றன.

மனதின் சக்தி, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேறுபட்டது.அதே சமயம், அந்த மன சக்தியை ஒருநிலைப்படுத்திடவே மனிதனின் முன்னோர்கள், தெய்வீக சக்தியை பூமியில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் குவியச்செய்து,அதன் மூலம் எல்லாமனிதர்களும் தத்தம் மனசக்தியை சமநிலைப் படுத்திட ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர்.

அலைந்து திரியும் மனதுடன் ஒருவர் இருந்தாலும், சக்தி வாய்ந்த இந்த கோபுரங்கள் அமைக்கப் பெற்ற ஆலயத்தில் ஒருவர் நுழையும்போதே , அவரது மனது சாந்தியும், சந்தோசமும் பெறுவது அங்கு நிலவும் இந்த தெய்வீக கதிர் வீச்சினால்தான்.

- நன்றி. ''ஆன்மிகம்''.

 
'Oonjal'' Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:04

நண்பர்களே, விவாஹம் நடைபெறும் நாள் அன்று இடம் பெரும் நிகழ்வுகளை ஆங்கிலத்தில் பார்த்து வருகிறோம். இன்று ''ஊஞ்சல்'' வைபவத்தை பாப்போம்.

''Oonjal''

The couple are made to sit on the "Oonjal" or swing which is rocked gently. The swing's oscillating motion is a message to the couple that they must stay strong together during the challenges and joys of life. Relatives and friends sing auspicious songs, blessing the couple. They are offered milk and bananas and the ladies from both the families throw coloured rice balls in four directions to ward off evil spirits. This ritual also signifies support of that family and friends during the couple's married life.: on behalf of MIH - prepared by panchadcharan swaminathasarma.

 
தாய்மை என்பது......... Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 13:59

தெரிந்து கொள்வோம் நண்பர்களே:

தாய்மை என்பது பெண்களுக்கே உரித்தான ஒரு தனி சிறப்பு. உள்ளே உயிர் வளர்த்து உதிரத்தால் பால் கொடுக்க ஒரு தாயால்தான் முடியும். நம்முடைய மானிட வழக்கமான சூல் கொண்ட பெண்ணுக்கு வளை காப்பு நடத்துவது போல படைக்கும் அன்னையாய் இருந்தும் கன்னி என்று மறைகள் பேசும் அம்பிகைக்கு நாம் வளைகாப்பு நடத்தி கண்டு களித்திடும் நாள். மாலை நேரங்களில் அன்னைக்கு வளையல்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்து வழிபட்டு அந்த வளையள்கள் பெண்மணிகளுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்படுகின்றன.

 
'Nichayathartham - The Engagement Ceremony'' Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:09

நண்பர்களே, திருமணத்திற்கு முன்பதாக நாம் நிச்சய தார்த்தம்/ நிச்சய தாம்பூலம் என்ற நிகழ்சியை நடத்துகிறோம். அதை ஆங்கிலத்தில் தருகிறோம்:

''Nichayathartham - The Engagement Ceremony''

The bride's family brings turmeric, betel leaves, nuts and clothes for the groom. The bride's brother then honours the groom by placing a flower garland around his neck. As a symbol of happiness, sugar candy is distributed to all guests. Then, an 'Aarthi' is performed, and a coconut is broken, a ritual believed to ward off evil eyes.

On the "medai" or raised platform, both families sit opposite to each other and the "lagna patrika," or marriage contract is written and read aloud by the 'priest or sastrigal'. The document includes the names of both the families, the names of the bride and groom and the agreement that the marriage is to be conducted and it is signed by both bride's and groom's parents. After this, Thamboolams' (platters of betel nuts, dry fruits, nuts, coconuts, turmeric and 'kumkum') and gifts are exchanged.: prepared by panchadcharan swaminathasarma( on behalf of MIH)

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 30 of 44