சுன்னாகம் கதிரமலை சிவன் தேவஸ்தான மஹா கும்பாபிஷேகம் – 27/03/2024

May be an illustration of text that says 'சிவமயம். இந்து ஆகம நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் ஸ்தாபிதம் -1965, ஐயனார் வீதி சண்டிலிப்பாய் இலங்கை பதிவு இல/g HA/4JA/339 MODERN HINDU AGAMIC ORG Iyanar mHo y,Sandilipay, Laka Po: 777311444 +94 773609017 :Chunnakam, Lanka. E.Mail:sarvagi@hotmail.co.uk WEB: www. ஸ்தாபகர்/ Founder சிவஸ்ரீ சோமஸ்கந்தக் குருக்கள். President சர்வேஸ்வரக் குருக்கள் /v.prents, சிவஸரீ. சோ. னீகரக் பாலசந்திரக் குருக்கள், சிவஸீச ஸ்ரீகாந்தக் குருக்கள், கதிரமலை மஹா சோ. உமாரமணக் குருக்கள். /Tresurer குண்டபசஷி பெருவிழா நிர்வாகப் பொறுப்பாளர்/ Executive பரீகாந்த சர்மா (ஓய்வு நிலை அதிபர்) சிவழரீ. மகேசக் குருக்கள் பகுமார பிரம்மணீச. சர்மா, துளசிகாந்தக் குருக்கள், அனுஷா ஸ்ீமதி ஸ்ரீமதி கட்டுரைகள், பத்திரிகை ஆசிரியர்/ E.Magazine பிரம்மழரீ சுவாமிநாத பஞ்சாட்சர சர்மா. பரிசோதகர் Auditor பிரம்மஸரீ சசிவர்ண சர்மா-(H.B) சிவன் தேவஸ்தானத்தார்'

சுன்னாகம் கதிரமலை சிவன் தேவஸ்தான மஹா கும்பாபிஷேகம் – 27/03/2024
Scroll to top